top of page

STICHTING LIEVEGOED ARCHIEF - ZEIST
Jaarrekening over boekjaar 2022

1 – Doelstelling

Stichting Lievegoed Archief heeft krachtens artikel 2.1 van zijn statuten ten doel:

a – het beheren en toegankelijk maken van geschriften, notities, bandopnamen en andere reproducties van lezingen, toespraken, gesprekken en studies van prof.dr.B.C.J.Lievegoed en deze indien mogelijk ter beschikking te stellen voor studiedoeleinden en eventuele publicaties;

b – het beheren van auteursrechten verbonden aan publicaties van prof.dr.B.C.J.Lievegoed.

 

 

2 – Status

= Stichting opgericht 7 september 1995, onder de naam Stichting Bernard Lievegoed Fonds. = Naam van de stichting op 11 februari 2010 gewijzigd in Stichting Lievegoed Archief. = Stichting ingeschreven onder nr. 41187811 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

= Stichting krachtens beschikking dd 10 december 2007 van belastingdienst/Oost Brabant,

’s-Hertogenbosch, fiscaal nummer 8046.54.591, dossiernummer 5.685, aangemerkt als

Algemeen Nut Beogende Instelling volgens art. 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

= Stichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting, krachtens beschikking van de

Belastingdienst Utrecht-Gooi (kantoor Amersfoort), onder kenmerk 06/804654591.

 

 

3 – Samenstelling bestuur

Het bestuur was in het boekjaar als volgt samengesteld:

= voorzitter: de heer P.H. Lievegoed.;

= secretaris: de heer H.J.L.M. van de Luijtgaarden;

= penningmeester: de heer R .Amons;

 

 

4 - Opzet en vaststelling van de jaarrekening

Baten en lasten worden verantwoord in de rekening van baten en lasten.

2022 stond in het teken van de voorbereiding van het verschijnen van de biografie.

We hebben praktische ondersteuning gegeven aan de vormgeving van het boek en de auteur vele malen toegang tot het archief verleend. 

De auteur heeft geheel pro deo zijn werk geleverd.

Mede ter voldoening aan de eisen van de fiscus inzake de ANBI-status, is deze jaarrekening samen met gegevens betreffende leven en werk van Bernard Lievegoed geplaatst op de website www.lievegoed.org.

bottom of page