STICHTING LIEVEGOED ARCHIEF - ZEIST

Jaarrekening over boekjaar 2018

1 – Doelstelling

Stichting Lievegoed Archief heeft krachtens artikel 2.1 van zijn statuten ten doel:

a – het beheren en toegankelijk maken van geschriften, notities, bandopnamen en andere reproducties van lezingen, toespraken, gesprekken en studies van        prof.dr.B.C.J.Lievegoed en deze indien mogelijk ter beschikking te stellen voor studiedoeleinden en eventuele publicaties;

b – het beheren van auteursrechten verbonden aan publicaties van prof.dr.B.C.J.Lievegoed.

 

 

2 – Status

= Stichting opgericht 7 september 1995, onder de naam Stichting Bernard Lievegoed Fonds.

= Naam van de stichting op 11 februari 2010 gewijzigd in Stichting Lievegoed Archief.

= Stichting ingeschreven onder nr. 41187811 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

= Stichting krachtens beschikking dd 10 december 2007 van belastingdienst/Oost Brabant, ’s-Hertogenbosch, fiscaal nummer 8046.54.591, dossiernummer         5.685, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling volgens art. 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

= Stichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting, krachtens beschikking van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (kantoor Amersfoort), onder kenmerk               06/804654591.

 

 
3 – Samenstelling bestuur

Het bestuur was gedurende het boekjaar als volgt samengesteld:

= voorzitter: mevrouw E.G.M.de la Houssaye – Lievegoed;

= secretaris: de heer H.J.L.M. van de Luijtgaarden;

= penningmeester: de heer A.J.Klein;

= lid: de heer P.H.Lievegoed.

 

 

4 - Opzet en vaststelling van de jaarrekening

Baten en lasten worden verantwoord in de rekening van baten en lasten.

Op het sedert 2008 gereserveerde fonds ter financiering van een project biografie-uitwerking, bedoeld ter ontsluiting en publicatie van gegevens betreffende leven en werk van Bernard Lievegoed, vonden in 2018 geen mutaties plaats.

De stichting was op 17 december 2017 organisator van een Bernard Lievegoed-symposium, ter herdenking van diens sterfdag op 12 december 1992. Financiële bijdragen werden verleend door de Iona Stichting, de Stichting ter bevordering van de Heilpedagogie, en de Stichting Parsifal Fonds. De financiële afrekening van het symposium loopt over de jaarrekeningen 2017 en 2018.

Mede ter voldoening aan de eisen van de fiscus inzake de ANBI-status, is deze jaarrekening samen met gegevens betreffende leven en werk van Bernard Lievegoed geplaatst op de website www.lievegoed.org.


 

BALANS PER 31 DECEMBER VAN HET BOEKJAAR                                                                       2018                   2017

                                                                                                                                                                                   €uro                     €uro

Activa:

= Geldmiddelen boekjaar 2018:                                                                                                                            23.365,63               24.991,02

                   * Spaar Vrij Rekening Triodos Bank NV 22.793,77

                      * Zakenrekening Triodos Bank NV 571,86                                                                                      ______________________________

Balanstotaal:                                                                                                                                                     23.365,63              24 .991,02

 

Passiva:

= Eigen vermogen:                                                                                                                                             12,388,73               11.487,58 

= Reservering project biografie-onderzoek Bernard Lievegoed:                                                                                10.976,90              10.976,90

= Reservering afrekening project Bernard Lievegoed-symposium:                                                                                 -                       2.526,54

= Crediteuren:                                                                                                                                                        -                           -               

Balanstotaal:                                                                                                                                                      23.365,63               24.991,02

 

 

BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR                                                                                     2018                 2017
                                                                                                                                                                €uro                €uro

Baten:

= Royalties 2018 over publicaties Prof.B.C.J.Lievegoed:                                                                                                1.963,06              1.484,28

                    * Stichting Uitgeverij Christofoor: 926,07 **)

                    * Natura e Cultura: 105,11 **)

                    * Mellinger Verlag: 372,48

                    * Verlag Freies Geistesleben: 402,94

                    * Franesa Spolek P.A., CZ 92,63

                    * Stichting Lira: 63,83

= Onttrekking aan reserve biografie-onderzoek Bernard Lievegoed:                                                                                  -                        -

= Rente-inkomsten:                                                                                                                                                    5,29                  25,81

= Bijdragen ANBI-stichtingen in Bernard Lievegoed-symposium:                                                                                      -                  4.500,00

= Onttrekking aan reserve project Bernard Lievegoed-symposium:                                                                               2.526,54                   -

= Saldo baten minus lasten project Bernard Lievegoed-symposium:                                                                              1.265,48                   -

= Negatief resultaat:                                                                                                                                                   -                     223,99          

Totaal baten:                                                                                                                                                          5.760,37             6.234,08

 

Lasten:

= Kosten aanvulling en bewaring archief:                                                                                                                       -                       -

= Afdracht royalties aan Stichting Vrienden Vrije Hogeschool **):                                                                                    1.031,18               647,43

                         (Dit betreft de onder baten met ** aangegeven royalties)

= Toevoeging aan reserve biografie-onderzoek Bernard Lievegoed:                                                                                    -                       - 

= Saldo lasten minus baten project Bernard Lievegoed-symposium:                                                                                   -                  2.973,46

= Restitutie Bijdragen ANBI-stichtingen in Bern. Lieveg.-symposium:                                                                              3.792,02                 -

= Toevoeging aan reservering afrekening Bern. Lieveg.-symposium:                                                                                   -                  2.526,54

= Kosten IT en Domeinkosten: :                                                                                                                                      -                     70,25

= Bestuurskosten:                                                                                                                                                        -                        -

= Kosten betalingsverkeer:                                                                                                                                            36,02                16,40

= Positief resultaat:                                                                                                                                                     901,15                  -             

Totaal lasten:                                                                                                                                                           5.760,37            6.234,08

 

5 – Toelichting op de balans

Activa: Uitsluitend bestaande uit tegoeden op de twee bankrekeningen.

Passiva: Het positieve resultaat 2018, groot € 901,15, is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Wat het eigen vermogen betreft leidt dit tot de volgende mutatie:

                  = Eigen vermogen op 31-12-2017:                                                                                                                                 € 11.487,58

                  = Toevoeging positief resultaat 2018:                                                                                                                               € 901,15          

                  Eigen vermogen op 31-12-2018                                                                                                                                    € 12.388,73

 

Op de reserve voor het project biografie-onderzoek Bernard Lievegoed vonden in het boekjaar geen mutaties plaats. De reservering afrekening project Bernard Lievegoed-symposium, ten bedrage van € 2.526,54, is geheel opgegaan aan de eindafrekening van het betreffende symposium. -

 

6 – Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten: de reguliere baten betreffen voornamelijk royalties.

In de baten 2018 is opgenomen de vrijval van de reservering afrekening Bernard Lievegoed-symposium ten bedrage van € 2.526,54, benevens het saldo nagekomen baten minus lasten ter afrekening van dit symposium ten bedrage van € 1.265,48.

Lasten: de met **) aangegeven royalties vallen onder de overeenkomst van 1-10-1997 met Stichting Vrienden van de Vrije Hogeschool te Driebergen/Zesit, betrekking hebbend op boeken van Bernard Lievegoed die zijn uitgegeven door voorheen Uitgeverij Vrij Geestesleven in Nederland of via deze in het buitenland. Deze royalties komen krachtens genoemde overeenkomst toe aan genoemde Stichting Vrienden van de Vrije Hogeschool.

In 2018 vond de eindafrekening plaats van het in december 2017 gehouden Bernard Lievegoed-symposium. Mede als gevolg van de door de stichting in 2017 ten laste van het resultaat genomen eigen inbreng à fonds perdu van € 1.000, kon in de eindafrekening 2018 het grootste deel van de bijdragen van drie ANBI-stichtingen worden gerestitueerd, ten bedrage van € 3.792,02. Voor die eindafrekening in 2018 volstond de onttrekking aan de op de balans 2017 genomen reservering van € 2.526,54 (baten € 1.265,48 + reserve € 2.526,54 – restitutie € 3.792,02 = 0,00).

De uiteindelijke kosten voor het symposium van € 8.592,98 zijn als volgt gedekt:

Verantwoording opbrengsten Bernard Lievegoed-symposium 17-12-2017:

                   = Bijdragen door derden stichtingen, minus restitutie 2018:                                                                                             € 707,98

                   = Recette symposium deelnemers:                                                                                                                             € 6.885,00

                   = Inbreng à fonds perdu ten laste van resultaat 2017:                                                                                                    € 1.000,00       

                   Totaal opbrengsten (gelijk aan de kosten):                                                                                                                   € 8.592,98

(n.b. de totaal kosten van € 8.592,98 zijn in de baten en lasten 2017/2018 niet als zodanig terug te vinden, omdat kosten en opbrengsten van het symposium daarin zijn gesaldeerd)

 

Resultaat 2018: als sluitpost onder de lasten resulteert een positief resultaat 2018, ten bedrage van € 901,15.

 

________________________________


 

 

AFREKENING BERNARD LIEVEGOED-SYMPOSIUM, 17 DECEMBER 2017

 

Inkomsten:

= Startbijdrage à fonds perdu Stichting Lievegoed Archief:                                                        1.000,00

= Subsidie door ANBI stichtingen:

                               Stichting Parsifal Fonds =                            1.000,00

                               Iona Stichting =                                         2.000,00

                               St. ter bevord. v.d. Heilpedagogie =               1.500,00  

                                                                                              4.500,00                               4.500,00

= Recette symposium-deelnemers:                                                                                        6.885,00   

Totaal inkomsten:                                                                                                                12.385,00

 

 

 

Uitgaven:

= Kosten voorbereiding:

                                Reiskosten =                                                125,08

                                Verteringen =                                               120,40

                                Diversen =                                                      6,95  

                                                                                                   252,43                                 252,43

= Voorbereiding en productie boek “De inspiratie van Bernard Lievegoed”:                                    1.816,10

= Drukkosten programma:                                                                                                        108,00

= Zaalkosten en catering Antropia:                                                                                          5.549,37

= Reis- en onkosten dagvoorzitter:                                                                                           188,95

= Reis- en onkosten spreker F.Glasl;                                                                                           377,13

= Reis- en onkosten spreker C.Gruez:                                                                                         301,00  

Subtotaal kosten symposium:                                                                                                 8.592,98

= Restitutie aan subsidiegevers *):

                              Stichting Parsifal Fonds =                                 842,67

                               Iona Stichting =                                            1.685,34

                               St. ter bevord. v..d. Heilpedagogie =                  1.264,01   

                                                                                                  3.792,02                              3.792,02  

Totaal generaal uitgaven:                                                                                                       12.385,00

*) Het overschot aan inkomsten is naar rato van de van hen ontvangen subsidiebedragen beschikbaar voor restitutie aan de drie subsidiegevers.

 

Zeist, 23 maart 2018,

A.J.Klein, penningmeester Stichting Lievegoed Archief.