top of page

STICHTING LIEVEGOED ARCHIEF - ZEIST
Jaarrekening over boekjaar 2020

1 – Doelstelling

Stichting Lievegoed Archief heeft krachtens artikel 2.1 van zijn statuten ten doel:

a – het beheren en toegankelijk maken van geschriften, notities, bandopnamen en andere reproducties van lezingen, toespraken, gesprekken en studies van        prof.dr.B.C.J.Lievegoed en deze indien mogelijk ter beschikking te stellen voor studiedoeleinden en eventuele publicaties;

b – het beheren van auteursrechten verbonden aan publicaties van prof.dr.B.C.J.Lievegoed.

 

 

2 – Status

= Stichting opgericht 7 september 1995, onder de naam Stichting Bernard Lievegoed Fonds.

= Naam van de stichting op 11 februari 2010 gewijzigd in Stichting Lievegoed Archief.

= Stichting ingeschreven onder nr. 41187811 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

= Stichting krachtens beschikking dd 10 december 2007 van belastingdienst/Oost Brabant, ’s-Hertogenbosch, fiscaal nummer 8046.54.591, dossiernummer         5.685, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling volgens art. 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

= Stichting vrijgesteld van vennootschapsbelasting, krachtens beschikking van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (kantoor Amersfoort), onder kenmerk               06/804654591.

 

 
3 – Samenstelling bestuur

Het bestuur is in februari van het boekjaar gewijzigd. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:

= voorzitter: de heer P.H.Lievegoed

= secretaris: de heer H.J.L.M. van de Luijtgaarden

= penningmeester: de heer R.J. Amons

 

4 - Opzet en vaststelling van de jaarrekening

Baten en lasten worden verantwoord in de rekening van baten en lasten.

Op het sedert 2008 gereserveerde fonds ter financiering van een project biografie-uitwerking, bedoeld ter ontsluiting en publicatie van gegevens betreffende leven en werk van Bernard Lievegoed, vonden in 2020 geen mutaties plaats.

Als gevolg van het overlijden van de voormalige voorzitter, Mevr. E.M.G. de la Houssaye-Lievegoed is het archief in 2020 verplaatst naar het adres van de huidige voorzitter. Daar is het archief intensief bestudeerd door de beoogde biograficus. Door de diverse lockdowns waren er verder nauwelijks activiteiten dit jaar.

Mede ter voldoening aan de eisen van de fiscus inzake de ANBI-status, is deze jaarrekening samen met gegevens betreffende leven en werk van Bernard Lievegoed geplaatst op de website www.lievegoed.org.


 

BALANS PER 31 DECEMBER VAN HET BOEKJAAR                                                                       2020                   2019

                                                                                                                                                                                   €uro                     €uro

Activa:

= Geldmiddelen boekjaar 2020:                                                                                                                            25.880,07              24.466,92

                   * Spaar Vrij Rekening Triodos Bank NV 24.194,85

                      * Zakenrekening Triodos Bank NV 1.685,22                                                                                      ______________________________

Balanstotaal:                                                                                                                                                     25.880,07              24.466,92

 

Passiva:

= Eigen vermogen:                                                                                                                                             13.091,45               12.463,77 

= Reservering project biografie-onderzoek Bernard Lievegoed:                                                                                 12.003,15               12.003,15

= Crediteuren:                                                                                                                                                       785,47                      -               

Balanstotaal:                                                                                                                                                      25.880,07              24.466,92

 

 

BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR                                                                                     2020                 2019
                                                                                                                                                                €uro                €uro

Baten:

= Royalties 2018 over publicaties Prof.B.C.J.Lievegoed:                                                                                                1.451,35               1.878,79

                      * Stichting Uitgeverij Christofoor: 656,29 **)

                         * Natura e Cultura: 129,18 **)

                         * Mellinger Verlag: 181,76

                         * Verlag Freies Geistesleben: 392,07

                         * Federatione Scuole Steiner Waldorf 51,24

                         * Stichting Lira: 40,81

= Schenkingen:                                                                                                                                                          -                   1.026,25

Totaal baten:                                                                                                                                                          1.451,35              2.905,04

 

Lasten:

= Kosten aanvulling en bewaring archief:                                                                                                                       -                       -

= Afdracht royalties aan Stichting Vrienden Vrije Hogeschool **):                                                                                    785,47              1.186,93

                         (Dit betreft de onder baten met ** aangegeven royalties)

= Toevoeging aan reserve biografie-onderzoek Bernard Lievegoed:                                                                                     -                 1.026,25

= Kosten IT en Domeinkosten: :                                                                                                                                      -                   601,02

= Bestuurskosten:                                                                                                                                                         -                      -

= Kosten betalingsverkeer:                                                                                                                                          26,60                 15,80

= Kasverschil                                                                                                                                                              11,60

= Positief resultaat:                                                                                                                                                   627,68                75,04  

Totaal lasten:                                                                                                                                                           1.451,35            2.905,04

 

5 – Toelichting op de balans

Activa: Uitsluitend bestaande uit tegoeden op de twee bankrekeningen.

Passiva: Het positieve resultaat 2020, groot € 627,68, is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Wat het eigen vermogen betreft leidt dit tot de volgende mutatie:

                  = Eigen vermogen op 31-12-2019:                                                                                                                                € 12.463,77

                  = Toevoeging positief resultaat 2020:                                                                                                                              € 627,68  

                  = Eigen vermogen op 31-12-2020                                                                                                                                € 13.091,45

Op de reserve voor het project biografie-onderzoek Bernard Lievegoed vonden in het boekjaar geen mutaties plaats. 

 

6 – Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten: de reguliere baten betreffen voornamelijk royalties.

Lasten: de met **) aangegeven royalties vallen onder de overeenkomst van 1-10-1997 met Stichting Vrienden van de Vrije Hogeschool te Driebergen/Zesit, betrekking hebbend op boeken van Bernard Lievegoed die zijn uitgegeven door voorheen Uitgeverij Vrij Geestesleven in Nederland of via deze in het buitenland. Deze royalties komen krachtens genoemde overeenkomst toe aan genoemde Stichting Vrienden van de Vrije Hogeschool.

Het ontbreken van kosten voor IT en domeinbeheer ontbreken omdat er problemen zijn bij het overzetten van de rekening naar de nieuwe penningmeester. Deze kosten zijn voorgeschoten en worden in een volgend boekjaar verrekend.

 

Resultaat 2020: als sluitpost onder de lasten resulteert een positief resultaat 2020, ten bedrage van € 627,68.

 

________________________________

Zeist, juni 2021,

R.J. Amons, penningmeester; P.H. Lievegoed, voorzitter Stichting Lievegoed Archief.

 

bottom of page