top of page

Publicaties

 

1939 – Maat, ritme, melodie (bewerking van dissertatie).

1946 – Ontwikkelingsfasen van het kind.

1969 – Organisaties in ontwikkeling (met anderen).

1975 – Planetenkrachten en levensprocessen (oorspronkelijk 1950: Planetenwirken und Lebensprozesse in Mensch und Erde).

1976 – Naar de 21ste eeuw (oorspronkelijk 1972: Towards the Twenty-first Century).

1976 – De levensloop van de mens.

1977 – Mysteriestromen in Europa en de nieuwe mysteriën (privaatdruk AViN).

1977 – Samenwerkingsvormen.

1983 – De wadlopers, dramatisch blijspel.

1983 – Mens op de drempel.

1987 – Lezingen en essays.

1987 – Over instituties in het geestesleven (privaatdruk Vereniging ter bevordering van de heilpedagogie).

1987 – Bezinning op de grondsteen.

1990 – Mensheidsperspectieven (bewerking van eerdere privaatdruk Mysteriestromen in Europa, van 1977).

1991 – Het oog van de naald (vraaggesprek met Jelle van der Meulen).

1992 – Scholingswegen.

1993 – Over de redding van de ziel (geredigeerd door Jelle van der Meulen). 

1994 – Levende bouwkunst (redactie door Martien Ockeloen van lezingen in 1977 voor de TH in Delft).

1994 – Cultuur van het hart (lezingen en interviews).Vertalingen in o.a. Duits, Engels, Italiaans, Ivriet, Zweeds, Fins, Spaans, Portugees, Servo-Kroatisch, Japans, Russisch, Georgisch.

Nieuwe publicaties.

Beschikbaar per 18 november 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbaar 17 december 2017

 

 

 

Secundaire publicaties over Bernard Lievegoed

 

1994 – De oproep van Bernard Lievegoed (Jelle van der Meulen, Jaap van de Weg, John van Schaik).

2002 – Ontwikkelingsfasen van het kind (heruitgave van 1946, bewerkt door Christie Amons-Lievegoed en Remco Bakker).

2005 – Bezielde samenleving (opstellen van negen auteurs t.g.v. honderdste geboortedag Lievegoed).

2013 – Herinneringen aan de beginjaren van het Zonnehuis 1931-1956 (gedenkboek rond dagboeknotities van Joke Weltevrede over de hongerwinter 1944-1945).

2017  - Mildheid? Ja, mildheid... 12 brieven over Bernard Lievegoed, manicheïsme en perifere identiteit. Nard Besseling, Christine Gruwez, Jelle van der Meulen, Hugo Verbrugh.

Maat, Ritme, Melodie

Uitgeverij Vrj Geestesleven, Zeist

ISBN-90-6038-310-9

Het eerste boek van professor Lievegoed, was indertijd baanbrekend, aangezien de muziektherapie toen nog een volkomen onontgonnen terrein was. Dankzij twee elementen heeft het boek niets aan waarde ingeboet: enerzijds door de geniale gedachte die aan Lievegoeds benadering ten grondslag ligt en die is ontleend aan Schillers begrip van de 'Spieltrieb'; anderzijds door de vele praktijkvoorbeelden van in hun ontwikkeling gestoorde kinderen die hij in het boek heeft verwerkt. In veertien ziektegeschiedenissen geeft Lievegoed namelijk weer, hoe maat, ritme en melodie daadwerkelijk toegepast kunnen wordne.

Het boek is van belang voor iedereen die met muzikale middelen wil werken, zowel in de therapie als in de pedagogie, en daarnaast voor ieder die geïnteresseerd is in de werking van de muzikale elementen maat, ritme, melodie.

 

Niet meer verkrijgbaar.

ontwillelingsfasen van het kind.jpg
Ontwikkelingsfasen van het kind

ISBN-9789060384923

In dit waardevolle standaardwerk op het gebied van de pedagogie, geheel geactualiseerd en herzien door de psychologe Christie Amons en Remco Bakker, wordt de ontwikkeling van het kind in fasen van telkens ongeveer zeven jaar beschreven. Elke fase heeft een eigen karakter, met duidelijke veranderingen op lichamelijk gebied: het groeiproces verloopt in perioden die gemarkeerd worden door onder andere tandenwisseling, puberteit en voltooiing van de biologische groei. De psychische ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Lievegoed behandelt vooral de verhouding van het kind tot de wereld om hem heen. Hij beschrijft de belevingswereld van peuters, kleuters, schoolkinderen, pubers en jonge volwassenen op een begrijpelijke en herkenbare manier. Het tweede deel van het boek gaat in op de praktijk van opvoeding en onderwijs. De auteur wil behalve inzicht geven ook enthousiasme wekken voor een wijze van opvoeden die rekening houdt met de ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten.

In Nederland verkrijgbaar bij de betere boekhandel en bij Bol.com

Organisaties in Ontwikkeling

ISBN-9789060691236

Door de ervaring opgedaan met het begeleiden van organisaties van uiteenlopend type, (dienstverlenende bedrijven, ziekenhuizen, vervoersorganisaties, industriële ondernemingen, overheidsorganisaties enz.) kwam prof. Lievegoed tot het concept van de klaverbladorganisatie als antwoord op de eisen die aan een moderne slagvaardige organisatie moeten worden gesteld.Dit ontwikkelingsmodel, gegroeid en getoetst aan de praktijk, vormt de kern van dit boek. Helder karakteriseert Lievegoed de verschillende fasen die organisaties doorlopen en ontwikkelt hij het beeld van een flexibele, toekomstgerichte organisatievorm: de klaverbladorganisatie. Hier is vernieuwing een ingebouwde eigenschap van het systeem geworden. De leiding staat hier niet op een eenzame top, maar in het centrum van de proces- en informatiestromen, in het hart van de organisatie, gebruikmakend van alle kennis en motivatie uit de organisatie. Dit voert in zijn macro-sociale aspect tot een boeiende en oorspronkelijke visie op de eisen van een post-industrïële maatschappij, waar steeds meer aandacht gevraagd wordt voor vraagstukken van geestelijke en politieke aard.

Niet meer verkrijgbaar.

Het goede doen....jpg
Naar de 21e eeuw

ISBN-58-2459886032524

Jongerenrevoltes in de jaren zestig van de vorige eeuw veranderden de wereld. Sindsdien zijn jonge mensen een factor in de samenleving om rekening mee te houden. In 1965 hield Bernard Lievegoed in Spring Valley, 35 km ten noorden van Manhattan, een serie lezingen voor studenten die later zijn gebundeld in het boekje ‘Naar de 21ste eeuw’. Enthousiast legt hij zonder voorbehoud al zijn antroposofische kennis op tafel om jongeren toe te rusten op alles wat komen gaat. Hij las de tekenen des tijds. Zes jaar later richtte hij de Vrije Hogeschool in Driebergen op, om studenten weerbaar te maken voor hun barre tocht door de academische wereld.

In Nederland verkrijgbaar bij de betere boekhandel en bij Bol.com

9789060388334.jpg
De levensloop van de mens
 

Het bekende boek over de kenmerkende fasen van het leven, hun specifieke mogelijkheden en beperkingen.

 

De mens doorloopt zijn hele ontwikkeling, levert zijn prestaties, ondergaat zijn teleurstellingen, zijn lief en leed tussen kindertijd en ouderdom. Die levensloop kent vele fasen die de mens zich zelden duidelijk bewust is. Toch zijn deze perioden (zoals bijvoorbeeld de adolescentie of de jaren tussen 40 en 50) in hun karakteristieken veel typischer - dat is veel meer algemeen menselijk geldig - dan men denkt.

Voor degene die daar oog voor heeft, biedt iedere levensperiode zowel goed definieerbare mogelijkheden als beperkingen. Kennis van de kenmerkende levensfasen met hun typische mogelijkheden helpt inzicht te krijgen in eigen levensloop en ontwikkeling.

In Nederland verkrijgbaar bij de betere boekhandel en bij Bol.com

9789060388341 Mens op de drempel VK.jpg

Mens op de drempel

ISBN 9789060381793

 

In Mens op de drempel staat de persoonlijke ontwikkeling centraal. Prof. Lievegoed beschrijft de achtergrond van deze op de praktijk gerichte benadering vormt het mensbeeld van de anthroposofie: de mens is van oorsprong een we zen in beweging, in ontwikkeling. Ook de mensheid als geheel maakt een bewustwordingsproces door. Speciaal voor onze tijd betekent dit, dat de ontwikkeling een essentiële stap verder is gegaan; er is 'een drempel overschreden'. Dit heeft voor ieder van ons positieve en negatieve gevolgen- de mogelijkheid van innerlijke groei, maar ook het risico van negatieve ervaringen. Mens op de drempel richt zich zowel tot leken als tot hulpverleners, die meer inzicht willen krijgen in de lichte en duistere kanten van ons -innerlijk leven.

In Nederland verkrijgbaar bij de betere boekhandel en bij Bol.com

cms_visual_999662.jpg_1511852550000_283x450.jpg

Mensheidsperspectieven

ISBN 9789060388358

Mensheidsperspectieven werpt een verrassende blik op de geschiedenis, waarin fundamentele verschillen toch tot vruchtbare samenwerking kunnen leiden.

In Nederland verkrijgbaar bij de betere boekhandel en bij Bol.com

9789060388365 Over de redding van de ziel VK.jpg

Over de redding van de ziel

ISBN 9789060388365

Over de redding van de ziel vat het levenslange streven van Bernard Lievegoed samen: de integratie van antroposofie en maatschappij ten dienste van een betere wereld.

In Nederland verkrijgbaar bij de betere boekhandel en bij Bol.com

Bezinning op de grondsteen

ISBN 9789492462145

 

Bezinning op de grondsteen was voor velen een welkome begeleider bij de ‘grondsteen’: op weg naar een nieuwe cultuur van de toekomst.

In Nederland verkrijgbaar bij de betere boekhandel en bij Bol.com

bottom of page